Algemene voorwaarden

Versie: 2 januari 2019

 1. Definities
  1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die met Opdrachtnemer onderhandelt over het verstrekken van een Opdracht tot het verrichten van werkzaamheden dan wel op enigerlei wijze (al dan niet via de website van Opdrachtnemer) aan Opdrachtnemer een Opdracht tot het verrichten van werkzaamheden heeft gegeven.
  2. Opdrachtnemer: EnergyGO, EnergyGO B.V. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52398889. EnergyGO is gevestigd op de Ampèrestraat 3b, postcode 1817DE te Alkmaar.
  3. Opdracht: de door de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte opdracht voor dienstverlening ten behoeve van individuele en groepen deelnemers van één organisatie of Opdrachtgever waarvoor separaat een offerte opgesteld wordt en terzake waarvan tussen Partijen een Overeenkomst wordt gesloten.
  4. Training/opleiding: : standaard groepsgewijze trainingen/opleidingen, on-line leertrajecten, bijeenkomsten, masteropleidingen en –modules, workshops, presentaties, (individuele-/groeps)coaching
  5. In-Company training: een in-company training refereert naar een besloten training voor uw bedrijf en haar medewerkers, of gezamenlijk met een of meerdere bedrijven waarmee u samenwerkt. Een dergelijke training kan bij u op locatie worden verzorgd. Een in-company training kan verschillende vormen hebben. Elk met zijn eigen karakter en daarbij horende kosten.
 2. Werkzaamheden
   De werkzaamheden voor een training/opleiding kunnen bestaan uit:
  1. uitvoeren van de training/opleiding/coaching. Een dagdeel training/opleiding bevat maximaal 3,5 uur trainingstijd;
  2. Indien het een in-company training betreft kunnen de volgende werkzaamheden hierbij komen;
  3. voorbereidingswerkzaamheden en onderzoek, zoals oriëntatie op de werkplek, houden van interviews, ontwikkelen van materiaal, opstellen van een trainingsprogramma en analysewerkzaamheden.
  4. besprekingen, zoals inhoudelijke voorbesprekingen, voortgangsbesprekingen en evaluatiegesprekken;
  5. andere (leer)interventies.
  6. De werkzaamheden, die hierboven omschreven staan, worden in rekening gebracht voor een In-Company training op basis van het bedrag dat in de offerte is aangegeven.
 3. Training/opleidingsmateriaal
  1. Standaard trainingsmateriaal is in de prijs van de Training/opleiding inbegrepen, tenzij anders vermeld in de offerte. Voor het ontwikkelen van niet-standaardoefeningen en -syllabi worden aparte (prijs)afspraken gemaakt.
 4. Garantiebeperking
  1. Opdrachtnemer zal de te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
  2. De verplichting die de Opdrachtnemer met de Opdrachtgever aangaat heeft het karakter van een inspanningsverplichting. Opdrachtnemer kan daarom géén garanties geven met betrekking tot de te verwachten resultaten van de door haar verrichte werkzaamheden.
 5. Intellectueel eigendom
  1. Modellen, technieken en instrumenten die Opdrachtnemer gebruikt, zijn en blijven eigendom van EnergyGO, tenzij Opdrachtnemer daar met de Opdrachtgever afzonderlijke afspraken over maakt.
 6. Meerwerk bij in-company training
  1. Meerwerk omvat werkzaamheden die de niet in de oorspronkelijke offerte zijn opgenomen en die wel noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van de opleiding of daartoe kunnen bijdragen. Het betreft doorgaans onvoorziene werkzaamheden. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor deze extra werkzaamheden uit te voeren en in rekening te brengen. Het in rekening gebrachte meerwerk zal nooit worden gefactureerd zonder overleg met Opdrachtgever.
 7. Aansprakelijkheid
  1. Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie, wordt nadrukkelijk uitgesloten.
  2. Opdrachtnemer zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade, die het gevolg is van:
   1. Enige tekortkoming van de Opdrachtgever of de door Opdrachtgever aangewezen deelnemer(s) bij de naleving van zijn/hun verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van onvoldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst.
   2. Onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens door de Opdrachtgever. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de voor het project essentiële informatie.
   3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor mogelijke gevolgschade van implementatie in de organisatie van Opdrachtgever, c.q. deelnemer van door deelnemer tijdens de opleiding geproduceerde examenwerkstukken, zoals plannen van aanpak, praktijkopdrachten e.d.
  3. Op de overeenkomst van opdracht en de relatie met de deelnemer is Nederlands recht van toepassing. De geschillen voortvloeiend uit de rechtsverhouding worden uitsluitend aan de Nederlandse rechter ter beoordeling voorgelegd.
 8. Trainingsruimte en hulpmiddelen bij In-Company trainingen
  1. Bij In-Company trainingen zorgt de Opdrachtgever voor een geschikte trainingsruimte met minimaal een flipover of whiteboard en een beamer. De Opdrachtgever zorgt op verzoek van de trainer voor aanvullende hulpmiddelen, zoals video-apparatuur, TV, afspeelapparatuur, etc. De kosten voor trainingsruimte en hulpmiddelen zijn voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij dit anders is afgesproken.
 9. Verblijfkosten
  1. Eventuele verblijfkosten van trainers en deelnemers zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
 10. Vervanging
  1. Indien de Opdrachtgever een training niet zelf kan bijwonen, mag een plaatsvervanger worden gestuurd. Dit dient uiterlijk 2 dagen vóór aanvang van de training schriftelijk te worden gecommuniceerd met Opdrachtnemer.
 11. Aantal deelnemers
  1. Het aantal deelnemers aan de Training/opleiding is gebonden aan een maximum dat met de Opdrachtgever is afgesproken.
  2. Opdrachtnemer kan inschrijvingen voor een training weigeren.
 12. Reservering
  1. Reservering geschiedt door het inschrijven op een training via onze website. Bij In-Company trainingen wordt dit in de offerte omschreven na wederzijds overleg.
  2. Een reservering is definitief na ontvangst van de betaling.
 13. Annuleringstermijn
  1. De Opdrachtgever van een Training/opleiding heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een Training/opleiding schriftelijk te annuleren. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel of e-maildatum.
  2. Bij annulering van de Training/opleiding door de Opdrachtgever brengt Opdrachtnemer kosten in rekening:
   1. Langer dan 10 weken voor aanvangsdatum Training/opleiding: 10 % van het totaal bedrag of het bedrag in de voor akkoord getekende aanbieding van een In-Company training.
   2. Tussen 10 tot 6 weken voor aanvangsdatum Training/opleiding: 30 % van het totaal bedrag of het bedrag in de voor akkoord getekende aanbieding van een In-Company training.
   3. Tussen 6 tot 3 weken voor aanvangsdatum Training/opleiding: 50 % van het totaal bedrag of het bedrag in de voor akkoord getekende aanbieding van een In-Company training.
   4. Korter dan 3 weken voor aanvangsdatum Training/opleiding: 100 % van het totaal bedrag of het bedrag in de voor akkoord getekende aanbieding van een In-Company training.
  3. De annuleringskosten zijn verschuldigd en opeisbaar op soortgelijke wijze als door Opdrachtnemer toegezonden facturen.
  4. Verzetten/verplaatsen van de Training/opleiding is slechts mogelijk in uitzonderlijke situaties. Dit is uitsluitend ter beoordeling van Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer heeft het recht om, met duidelijke opgave van redenen, de opleiding te annuleren of deelname van een deelnemer te weigeren. De Opdrachtgever heeft dan recht op terugbetaling van het volledige door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer betaalde bedrag met betrekking tot de opleiding of de deelnemer.
  5. Wanneer een deelnemer niet aanwezig is op een trainingsdag waarvoor is ingeschreven, vindt er geen terugbetaling van het verschuldigde bedrag plaats.
 14. Overmacht
  1. Bij situaties van overmacht, waardoor een Training/opleiding niet conform de opdrachtverstrekking kan worden uitgevoerd, zal Opdrachtnemer – voor zover mogelijk – voor gelijkwaardige vervanging zorgdragen. Indien vervanging niet mogelijk is, zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen en met een voorstel voor alternatieve data komen waarop de betreffende Opleiding alsnog zal worden gegeven.
  2. In geval van overmacht heeft de Opdrachtgever geen recht op een (schade) vergoeding. Opdrachtnemer zal geen extra kosten in rekening brengen voor de verzorging van lesdagen voortvloeiende uit situaties van overmacht.
  3. Een Opdrachtgever kan niet kosteloos een Training/opleiding annuleren, of de Overeenkomst tussentijds beëindigen vanwege situaties van overmacht.
 15. Klantvragen
  1. Vragen van administratieve aard beantwoorden wij binnen 5 werkdagen.
 16. Betalingstermijn
  1. Facturering vindt plaats na reservering. Het verschuldigde bedrag dient uiterlijk 1 dag vóór aanvang van de training te zijn bijgeschreven op de rekening van EnergyGO.
  2. De Opdrachtgever is bij niet tijdige betaling verplicht in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden aan Opdrachtnemer.
 17. Terugbetaling
  1. Alle terugbetalingen aan de klant geschieden binnen 14 dagen.
 18. BTW
  1. Op onze prijzen is het geldende BTW-tarief van toepassing, tenzij anders is overeengekomen.
 19. Geheimhouding en vertrouwelijkheid
  1. Door deelnemers of door de Opdrachtgever verstrekte informatie wordt door Opdrachtnemer, diens personeel en/of voor Opdrachtnemer werkzame personen vertrouwelijk behandeld.
  2. Opdrachtnemer conformeert zich aan de geldende privacywetgeving conform de Privacy Verklaring.
 20. Algemene Bepalingen
  1. Tegenover deze voorwaarden zijn eventuele voorwaarden van de Opdrachtgever, waarop ook gesteld of gedeponeerd voor Opdrachtnemer niet verbindend, tenzij deze schriftelijk bij het aangaan van de overeenkomst door de Opdrachtnemer zijn geaccepteerd.